IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

Indywidualna dokumentacja
Wykonujemy magazyny przeciwpożarowe pod wymiar

Wszystkie nasze kontenery (tzw. magazyny substancji niebezpiecznych) robione są od podstaw do każdego z nich tworzona jest indywidualna dokumentacja:

• Certyfikaty wytwórcy EN 1090 oraz ISO 3834

• Plan kontroli i badań elementów konstrukcyjnych

• Lista nadzoru spawalniczego (certyfikaty nadzoru wg EN ISO 14731)

• Lista WPS + załączniki (instrukcje technologiczne spawania EN ISO 15609-1)

• Lista WPQR + załączniki (protokoły z kwalifikowania technologii spawania EN ISO 15614-1)

• Lista spawaczy do zlecenia + załączniki (certyfikaty spawaczy wg EN ISO 9606-1)

• Dziennik spawania dla elementów konstrukcyjnych

• Lista badaczy NDT + załączniki (certyfikaty personelu badań nieniszczących EN ISO 9712)

Protokoły z badań NDT (VT | PT | MT | UT | RT)

• Protokół z badań typu dla całego obiektu

• Protokół z pomiarów geometrycznych/geodezyjnych dla elementów konstrukcyjnych

Protokół ochronnego systemu malarskiego (wg norm z serii EN 12944)

• Lista użytych materiałów antykorozyjnych + załączniki

• Wykaz protokołów z badań i pomiarów

• Lista elementów wysyłkowych

• Deklaracja właściwości użytkowych

• Wykaz materiałów użytych do produkcji elementów konstrukcyjnych + załączniki (świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204 na wbudowane materiały, znak CE zapis CPR/CPD)

• Wykaz materiałów użytych zestawów śrubowych użytych do łączenia elementów konstrukcyjnych (świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204 na wbudowane materiały, znak CE zapis CPR/CPD)

• Protokoły ze skręcania

• Oświadczenie o wykonaniu zgodnie z projektem (wymaganie prawa budowlanego) wystawione i podpisane przez wytwórcę, zatwierdzone/autoryzowane przez przedstawicieli firmy.

Projekt wykonawczy konstrukcji oraz projekt montażu

Dostosowanie kontenera do wytycznych VdS

• Obliczenia statyczne konstrukcji

• Projekt powykonawczy instalacji elektrycznych

• Centrala PPOŻ. VdS

• Dokumentacja z kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej

• Projekt konstrukcji z określonym obciążeniem na wiatr i śnieg

• Certyfikacja DiBT

Ocena ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej wraz z dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW)

• Protokół z badań penetracyjnych złączy spawanych wanny wychwytowej w oparciu o normę EN ISO 3452-1

• Oznakowanie CE

• Pomiary parametrów powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Certyfikat TÜV SÜD wg PN-ISO 3834-2:2007

• Świadectwa jakości m.in krat ocynkowanych

• Dobór urządzeń zgodnych z dyrektywą ATEX

• Procedura postępowania awaryjnego w przypadku rozszczelnienia wewnątrz kontenera