68 362 62 70
+48 539 828 160
68 362 62 70
+48 531 113 435
CERTYFIKACJA:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

OCENA RYZYKA

Kluczem do oceny zagrożenia i prawidłowego składowania substancji niebezpiecznych jest karta charakterystyki substancji, zwana również MSDS/SDS (ang. material safety data sheet).

Gdy mamy do czynienia z substancją niebezpieczną, już na początku karty producent jest zobowiązany umieścić piktogram, dzięki któremu szybko zidentyfikujemy i przyporządkujemy ją do danej grupy zagrożeń.

Norma GHS - rozporządzenie CLP:

ocena ryzyka - materiał wybuchowy
zagrożenie fizyczne

Materiał wybuchowy

Może spowodować lub intensyfikować pożar lub wybuch. Nie ogrzewać. Stosować odzież ochronną. W przypadku kontaktu z odzieżą i ze skórą spłukać wodą.

ocena ryzyka - materiał łatwopalny
zagrożenie fizyczne

Materiał łatwopalny

Łatwopalne lub skrajnie łatwopalne gazy, aerozole, ciecze i pary. Nie ogrzewać i nie rozpylać nad otwartym ogniem. Używać nieiskrzących narzędzi, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

ocena ryzyka - materiał utleniający
zagrożenie fizyczne

Materiał utleniający

Może spowodować lub intensyfikować pożar lub wybuch. Nie ogrzewać. Stosować odzież ochronną. W przypadku kontaktu z odzieżą i ze skórą spłukać wodą.

ocena ryzyka - gaz pod ciśnieniem
zagrożenie fizyczne

Gaz pod ciśnieniem

Ogrzanie może spowodować wybuch, oparzenia lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

ocena ryzyka - substancja żrąca
zagrożenie fizyczne

Substancja żrąca

Może powodować korozję metali, poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

ocena ryzyka - substancje toksyczne
zagrożenie dla zdrowia

Substancja toksyczna

Połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe lub kontakt ze skórą może działać szkodliwie lub spowodować śmierć. Obchodzić się ze szczególną ostrożnością. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Przechowywać pod zamknięciem ochronę twarzy.

ocena ryzyka - poważne zagrożenie zdrowia
zagrożenie dla zdrowia

Poważne zagrożenie zdrowia

Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki, powodować nowotwory, alergie lub objawy astmy, uszkadzać narządy. Przed użyciem zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa. Unikać wdychania pyłów lub oparów. Przechowywać pod zamknięciem. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

ocena ryzyka - zagrożenie zdrowia środowiska
zagrożenie dla zdrowia

Zagrożenie zdrowia / środowiska

Może powodować reakcję alergiczną skóry lub poważne podrażnienie oczu; działa szkodliwie w przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych; szkodliwy dla środowiska. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami oraz uwolnienia do środowiska.

ocena ryzyka - substancje toksyczne
zagrożenie dla środowiska

Materiał niebezpieczny dla stworzeń wodnych

Działa toksycznie na organizmy wodne. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych i substancji niebezpiecznych pożarowo regulują zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przechowywanie substancji i preparatów niebezpiecznych musi odbywać się wyłącznie w pomieszczeniu do tego wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych powinno być:

• wydzielone od innych stanowisk

• oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, zgodnymi z przepisami

• o utwardzonym niechłonącym podłożu

• o ścianach zabezpieczonych lub pomalowanych niechłonnymi farbami

• wyposażone w wentylację wywiewną, grawitacyjną i mechaniczną

• z zapewnieniem dostępu do bieżącej wody w odległości do 5 metrów

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy

WAŻNE

W jednej strefie pożarowej może znajdować się:

• do 10 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21°C

• do 50 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21 -55°C

NASI SPECJALIŚCI

Zdarza się, że klient, który potrzebuje zakupić magazyn dla swojej firmy nie do końca wie jakie musi spełniać on warunki, aby był bezpieczny i funkcjonalny. Zapewniamy doradztwo zarówno w kwestii doboru wielkości kontenera, rodzajów poszycia jakie jest wymagane przy przechowywaniu konkretnych substancji chemicznych jak i odpowiednim doborze urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Nasze rozwiązania zawsze są konsultowane z uprawnionymi przedstawicielami Straży Pożarnej – co daje nam pewność że zastosowane rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi kontenera, jak minimalizują ryzyko zagrożenia dla środowiska. W związku z tym, że nie prowadzimy produkcji seryjnej jesteśmy w stanie dopasować się do każdego wymogu naszego klienta, zaczynając od wielkości magazynu, jego powierzchni, zastosowanych materiałów i zamontowanych urządzeń, kończąc na kolorze, wykończeniu estetycznym i wyposażeniu dodatkowym.

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - Jola Podkowa - IKAPOL

Jola Podkowa

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel.: +48 539 828 160
mail: jola@ikapol.net

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - Kinga Gromnicka - IKAPOL

Kinga Gromnicka

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel.: +48 531 113 435
mail: kinga@ikapol.net

Serwis magazynów chemicznych - IKAPOL

Łukasz Rybak

serwis / montaż / gwarancja

tel.: +48 506 924 136
mail: konstrukcje@ikapol.net

KONTAKT

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś informacji na stronie. Zostaw swój numer telefonu wraz z adresem pocztowym, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w wyborze oferty.

Wysyłając formularz akceptujesz naszą politykę prywatności.