KONTENERY MAGAZYNOWE

DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI PIROTECHNICZNYCH

Kontenery magazynowe do przechowywania substancji pirotechnicznych. Substancja przechowywana: materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°c przez cały rok.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA (podstawy prawne):

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. W sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2018.

temperatura przechowywania:

5-25°C przez cały rok

FIRMA IKAPOL OKREŚLA PONIŻSZE PODPUNKTY:
 1. Spodziewaną gęstość obciążenia ogniowego magazynu, co za tym idzie wymagana odległość od budynków.
 2. Określenie, czy przy danym obciążeniu ogniowym wymagana będzie dodatkowa wolnostojąca ściana oddzielenia pożarowego.
 3. Wymagania klasy odporności pożarowej.
 4. Określenie, czy przy opisanej powierzchni i sposobie magazynowania będzie stanowić pomieszczenie zagrożone wybuchem. Wszystkie materiały, z których wykonany jest kontener powinny być niepalne.
 5. Podłoga powinna być antyelektrostatyczna, odprowadzone uziemienie.
 6. Wewnątrz kontenera system wykrywania ognia – czujka optyczna dymu i powiadomienie SMS.
 7. Wentylacja powinna być mechaniczna. Regulowany wentylator EX, przed wejściem konieczność uruchomienia 30 sekundowej blokady zwalniającej drzwi w celu bezpieczeństwa przewietrzenia kontenera.
 8. Należy zapewnić temperaturę powietrza poniżej 30 stopni, za pomocą klimatyzacji.
 9. Temperatura wewnątrz powinna być zmierzona, wskazana i zarejestrowana. Datalogger – pomiar temperatury, rejestracja zapisu danych (instalacja programu online i rejestracja na wybranym komputerze) dodatkowo powiadomienie SMS.
 10. Budynek powinien być chroniony przed piorunami.
 11. Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnątrz i wyposażone w zamek rolkowy.
 12. Dostęp do kontenera powinien być kontrolowany, książka wejściowa.
 13. Drzwi kontenera i samo miejsce przechowywania powinny być wystarczająco duże, aby swobodnie manipulować podczas transportu.
 14. Wewnątrz kontenera gniazdo EX i na zewnątrz wyprowadzone gniazdo pod ewentualny agregat.
 15. Konieczność zastosowania systemu gaszenia.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016r. &44.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pażdziernika 2010r. &11 pkt. 3

DODATKOWO NASZA OFERTA OBEJMUJE M.IN.:
PROJEKT BUDOWLANY / ELEKTRYCZNY PROJEKT KLIMATYZACJI
OPINIĘ STRAŻAKA I BHP
KARTĘ KWALIFIKACJI OBIEKTU
OPINIĘ Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ.
WZÓR KSIĄŻKI EWIDENCJI
TRWAŁE NAPISY INFORMACYJNE
INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA
WYZNACZENIE I OZNACZENIE STREFY WOKÓŁ MAGAZYNU
PRZESZKOLENIE OSÓB
BLOG

Aktualności / Przepisy / Porady