Kontenery do przechowywania substancji pirotechnicznych

Kontenery magazynowe do przechowywania substancji pirotechnicznych. Substancja przechowywana: materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°c przez cały rok.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA (podstawy prawne):
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. W sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2018.

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:
5-25°C przez cały rok

FIRMA IKAPOL OKREŚLA PONIŻSZE PODPUNKTY:
 1. Spodziewaną gęstość obciążenia ogniowego magazynu, co za tym idzie wymagana odległość od budynków.
 2. Określenie, czy przy danym obciążeniu ogniowym wymagana będzie dodatkowa wolnostojąca ściana oddzielenia pożarowego.
 3. Wymagania klasy odporności pożarowej.
 4. Określenie, czy przy opisanej powierzchni i sposobie magazynowania będzie stanowić pomieszczenie zagrożone wybuchem. Wszystkie materiały, z których wykonany jest kontener powinny być niepalne.
 5. Podłoga powinna być antyelektrostatyczna, odprowadzone uziemienie.
 6. Wewnątrz kontenera system wykrywania ognia – czujka optyczna dymu i powiadomienie SMS.
 7. Wentylacja powinna być mechaniczna. Regulowany wentylator EX, przed wejściem konieczność uruchomienia 30 sekundowej blokady zwalniającej drzwi w celu bezpieczeństwa przewietrzenia kontenera.
 8. Należy zapewnić temperaturę powietrza poniżej 30 stopni, za pomocą klimatyzacji.
 9. Temperatura wewnątrz powinna być zmierzona, wskazana i zarejestrowana. Datalogger – pomiar temperatury, rejestracja zapisu danych (instalacja programu online i rejestracja na wybranym komputerze) dodatkowo powiadomienie SMS.
 10. Budynek powinien być chroniony przed piorunami.
 11. Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnątrz i wyposażone w zamek rolkowy.
 12. Dostęp do kontenera powinien być kontrolowany, książka wejściowa.
 13. Drzwi kontenera i samo miejsce przechowywania powinny być wystarczająco duże, aby swobodnie manipulować podczas transportu.
 14. Wewnątrz kontenera gniazdo EX i na zewnątrz wyprowadzone gniazdo pod ewentualny agregat.
 15. Konieczność zastosowania systemu gaszenia.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016r. &44. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pażdziernika 2010r. &11 pkt. 3

KONTENERY MAGAZYNOWE

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nasza firma zapewnia fachowe doradztwo zarówno w określeniu potrzeb magazynowych, wielkości oraz rodzaju kontenera jak i konieczności zastosowania konkretnych urządzeń, aby środki chemiczne magazynowane były bezpiecznie zarówno dla ludzi i środowiska.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych.

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Urządzenia pracują bez ingerencji człowieka.

Zastosowanie ma wkładka chemoodporna w wannie ociekowej. Automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące.

Materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°C.

W rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z wentylacją grawitacyjną.

Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się normami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół.

TÜV NORD ISO 9001 | TÜV NORD ISO 15614-1:2008 | WPQR | TÜV SUD ISO 3834-2:2007

CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA

Nasza produkcja, urządzenia i system pracy pod stałą kontrolą – TÜV SUD. Mamy prawo do budowania wszelkiego rodzaju pomieszczeń, hal, magazynów wielkopowierzchniowych związanych z gruntem i nadawać im certyfikację CE – dotyczy to całej Europy. Posiadamy certyfikat TÜV SUD dokumentujący zgodność naszych działań z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 spełniająca wymagania jakości procesów spawania. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego: STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJE spawane i skręcane w klasie wykonania do EXC3; metoda deklarowania zgodności: 3a według normy EN-1090-1:2009+A1:2011; charakterki deklarowane na podstawie przeprowadzonego przez producenta. Posiadamy certyfikat TÜV NORD dokumentujący zgodność naszych działań z normą PN-EN ISO 9001 w zakresie handlu środkami ochrony środowiska, wyposażenia magazynów i kontenerami chemicznymi. Firma TŰV NORD Polska potwierdziła wartość firmy IKAPOL Marta Kozłowska pomagając w doskonaleniu zarządzania, zapewnianiu bezpieczeństwa wyrobów oraz podnoszeniu kwalifikacji naszych pracowników. Kompetencje, partnerstwo, odpowiedzialność to wyznaczniki dla wszystkich pracowników firmy IKAPOL na każdym etapie pracy, a od dziś potwierdzeniem naszych kompetencji są uzyskane akredytacje, certyfikaty oraz wewnętrzne audyty przez TŰV NORD.

IKAPOL Sp. z o.o.

Nieustanny rozwój, czyli my!

Firma IKAPOL Sp. z o.o. od wielu lat dostarcza kontenery najwyższej jakości dla swoich klientów. Każdy kontener to coś nowego. Każdy etap pracy nad kontenerem jest szczegółowo omawiany z klientem po to, aby był w pełni zadowolony z dostarczonego produktu. Wyposażamy nasze kontenery w coraz większą ilość urządzeń, nasze projekty są coraz bardziej rozbudowane. Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie, szukamy najlepszych rozwiązań, często niestandardowych.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych. Gwarantujemy utrzymanie stałej temperatury, wszystko zgodnie z parametrami zawartymi w karcie charakterystyki wydanej przez producenta chemikaliów. Wystarczy, ze otrzymamy kartę produktu, wielkość pojemnika i ilość magazynowane substancji, a dobierzemy magazyn spełniający wszystkie warunki bezpiecznego magazynowania substancji na terenie zakładu produkcyjnego.

Marta Kozłowska
właściciel firmy IKAPOL

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś informacji na stronie. Zostaw swój numer telefonu wraz z adresem pocztowym, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w wyborze oferty.

IKAPOL Sp. z o.o.
ul. Żarska 9B, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9282097741 | REGON: 387009001 | KRS: 0000859253
+48 68 362 62 70 | biuro@kontenery-chemiczne.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8:00-15:00
sobota: nieczynne