I. Zakres gwarancji:

1. Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnego kontenera wraz z urządzeniami opisanymi w tabeli nr I.

2. Gwarancja obejmuje dokonanie napraw gwarancyjnych urządzeń niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie ( robociznę oraz bezpłatne dostarczenie części zamiennych do urządzeń)

3. Wszystkie wadliwe części lub produkty, które zostały wymienione stają się własnością Gwaranta.

II. Warunki wykonania gwarancji:

1. Niniejsza gwarancja będzie realizowana wyłącznie na podstawie:

      a) Czytelnie i poprawnie wypełnionej niniejszej Karty Gwarancyjnej.

      b) Poświadczenia na Karcie Gwarancyjnej oraz w Książce Serwisowej dat wykonania montażu oraz płatnych przeglądów serwisowych urządzeń.

2. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z czynnościami wykonywanymi przez Gwaranta.

3. Usterki ujawnione w trakcie trwania gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia usterki, chyba że strony ustalą inaczej.

4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków gwarancyjnych w przypadku, gdy w uzgodnionym wcześniej terminie Klient uniemożliwił dostęp do urządzenia lub gdy nastąpiło to w skutek siły wyższej.

III. Wyłączenie odpowiedzialności Gwaranta:

1. Gwarancją nie są objęte:

      a) Mechaniczne uszkodzenia konstrukcji i urządzeń i wywołane nimi wady i uszkodzenia, które powstały w skutek działania siły wyższej ( np. powodzi, uderzenia pioruna, uszkodzenia powłok lakierniczych – powstanie korozji).

      b) Uszkodzenia wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi.

      c) Wady spowodowane przeróbkami, naprawami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez inny podmiot niż Gwarant, chyba że Gwarant udzieli na to zgody.

      d) Czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia, dostawa, czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie.

2. Gwarant ma prawo odmówić naprawy urządzenia gdy:

      a) Naruszone są plomby na urządzeniu.

      b) Stwierdził niezgodność danych w dokumentach ( Karcie Gwarancyjnej, Książce Serwisowej ) z danymi na urządzeniu.

      c) Nieczytelne są numery seryjne na urządzeniu.

      d) Naniesione zostały poprawki lub skreślenia na Karcie Gwarancyjnej oraz Książce Serwisowej przez osoby nieupoważnione.

      e) Naruszone zostały inne warunki gwarancji.

IV. Odpłatne przeglądy techniczne:

1. Warunkiem wykonania uprawnień z gwarancji jest dokonanie przez Klienta odpłatnych przeglądów technicznych, nie rzadziej niż raz w roku, przy czym pierwszy dodatkowy przegląd nie później niż 6 miesięcy od daty montażu urządzeń. Pierwszy dodatkowy przegląd jest bezpłatny, rozliczane są jedynie koszty dojazdu serwisanta, nie zwalnia to Klienta od obowiązkowego przeglądu rocznego.

2. Wszystkie przeglądy techniczne powinny być odnotowane w Książce serwisowej.

3. Gwarant zastrzega, iż niewypełnienie obowiązku odpłatnych przeglądów technicznych skutkuje udzieleniem gwarancji tylko na 12 miesięcy od daty montaży, zaś regularne serwisowanie skutkuje przedłużeniem gwarancji na 36 miesięcy od daty montażu.