KONTENERY MAGAZYNOWE DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH CIEKŁYCH

w rozumieniu rozporządzenia CLP (FARBY / LAKIERY / ROZPUSZCZALNIKI)

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Zastosowane urządzenia pracują bez ingerencji człowieka. Automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące. System logicznego sterowania wentylacją, sprzężony ze stacjonarnym systemem eksplozymetrycznym, co zapewnia wysoki poziom rozcieńczenia przewidywalnej emisji. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. W sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2018.

kontenery-magazynowe-do-przechowywania-substancji-chemicznych-ciekłych

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:
5-25°C przez cały rok

GRUPA WYBUCHOWOŚCI:
IIB

KLASA TEMPERATUROWA:
min. T3 (T4 / T5 / T6)

Ze względu na rodzaj emisji przechowywanych substancji wyróżniamy dwa stopnie emisji i dopasowaliśmy dla Państwa dwa rodzaje kontenerów:

AKTYWNY (1° emisji)

to kontenery w których występuje tzw. okresowa emisja. Do kontenerów można wejść i w których następuje okresowe przelewanie, pobieranie próbek lub inne prace. Mamy tu do czynienia z przechowywaniem aktywnym.  Sugeruje się zastosowanie blokady drzwi, która przed wejściem pracownika dodatkowo wymusza wentylację całego pomieszczenia. Po dodatkowej wentylacji blokada zwalnia drzwi i można bezpiecznie wejść do środka.

PASYWNY (2° emisji)

to kontenery bez możliwości przelewania, nie występują żadne prace. Mamy tu do czynienia z przechowywaniem pasywnym.

PODSTAWY PRAWNE:

Usytuowanie kontenera w stosunku do innych obiektów budowlanych zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z późniejszymi zmianami. Na podstawie określenia obciążenia ogniowego (parametr liczony i określony indywidualnie dla ilości magazynowanej substancji i powierzchni magazynu) możemy dobrać magazyn o odpowiedniej ognioodporności i określić oddalenie od innych budynków.

OGNIOODPORNOŚĆ:

Odporność ogniowa, ognioodporność – zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech kryteriów granicznych REI: 

R

NOŚNOŚĆ OGNIOWA

E

SZCZELNOŚĆ OGNIOWA​

I

IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA

KONSTRUKCJA KONTENERA:

Stabilna, spawana konstrukcja stalowa, wykonana z profili zamkniętych ze stali certyfikowanej. Dostępne opcje ognioodporności R konstrukcji:

dla kontenerów o poziomie 1° emisji:
R30 / R60 / R90 / R120 / R240

dla kontenera o poziomie 2° emisji z drzwiami rozsuwanymi:
R30 / R60

dla kontenera o poziomie 2°emisji z drzwiami otwieranymi na oścież:
R60 / R90 / R120 / R240

ŚCIANY / DACH / DRZWI:

Ściany oraz dach wykonane z płyty warstwowej – izolacja cieplna. Wypełnienie wełną mineralną. Płyta warstwowa certyfikowana z ustaloną ognioodpornością dla 1° i 2° emisji: EI 60 / EI90 / EI120 / EI240. Drzwi dobrane indywidualnie z określoną ognioodpornością.

PODGŁODA:

Podłoga wykonana z blachy stalowej pomalowanej farbami chemoodpornymi, ze zdejmowana kratą ocynkowaną, nośność podłogi dobrana na podstawie przechowywanych materiałów. Podłoga pełniąca funkcję wanny wychwytowej.

URZĄDZENIA:

Dobierane na podstawie określenia strefy zagrożenia wybuchem i określenia klasy temperatury. Ilość i rodzaj urządzeń określana jest indywidualnie.

Urządzenia sterowane przez automatykę i pracujące bez ingerencji człowieka. Zaleca się urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z dyrektywą ATEX oraz obwody iskrobezpieczne. Ponadto urządzenia dobierane są w zależności od poziomu temperatury i wilgotności, jaki musi być utrzymany w kontenerze przez cały rok.

KONSTRUKCJA KONTENERA:​

KLIMATYZATOR DWUFUNKCYJNY Z OPCJĄ GRZANIA I CHŁODZENIA
GRZEJNIK (WSPOMAGAJĄCY KLIMATYZATOR)​
WENTYLATOR​
SYSTEM LOGICZNEGO STEROWANIA WENTYLACJĄ GAZEX​
SYGNALIZACJA ZANIKU PRACY WENTYLATORA​

Ponadto oferujemy:​

SYSTEM LOGERS INFORMUJĄCY O STANIE I ZAGROŻENIACH​
KLAPY PRZECIWPOŻAROWE W CELU ODCIĘCIA STREFY​
SYSTEM GASZENIA TRYSKACZAMI WODNYMI​

OFERUJEMY WYKONANIE DOKUMENTACJI:

Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy inwestycjach na terenie kraju i Europy. Konstruujemy wyjątkowe i unikalne magazyny do przechowywania substancji niebezpiecznych dla naszych klientów. Doświadczeniem, wiedzą i zaangażowaniem gwarantujemy wysoką jakość usług, terminowość przy konkurencyjnych cenach. Do wyceny projektu podchodzimy indywidualnie w zależności od zakresu potrzeb kontrahenta.

• projekt konstrukcji z określonym obciążeniem na wiatr i śnieg

• obliczenia statyczne konstrukcji

• projekt podwykonawczy elektryczny

• dokumentacja odbiorowa instalacji elektrycznych (pomiary elektryczne)

• protokół z pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej

• ocena ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej wraz z dokumentacja zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem

• protokół z badania szczelności wanny wychwytowej PN-EN ISO 3452-1:2013-08

• procedura postępowania awaryjnego w przypadku rozszczelnienia wewnątrz kontenera

• określenie posadowienia kontenera i oddalenia od budynków potwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

KONTENERY MAGAZYNOWE

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nasza firma zapewnia fachowe doradztwo zarówno w określeniu potrzeb magazynowych, wielkości oraz rodzaju kontenera jak i konieczności zastosowania konkretnych urządzeń, aby środki chemiczne magazynowane były bezpiecznie zarówno dla ludzi i środowiska.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych.

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Urządzenia pracują bez ingerencji człowieka.

Zastosowanie ma wkładka chemoodporna w wannie ociekowej. Automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące.

Materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°C.

W rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z wentylacją grawitacyjną.

Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się normami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół.

TÜV NORD ISO 9001 | TÜV NORD ISO 15614-1:2008 | WPQR | TÜV SUD ISO 3834-2:2007

CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA

Nasza produkcja, urządzenia i system pracy pod stałą kontrolą – TÜV SUD. Mamy prawo do budowania wszelkiego rodzaju pomieszczeń, hal, magazynów wielkopowierzchniowych związanych z gruntem i nadawać im certyfikację CE – dotyczy to całej Europy. Posiadamy certyfikat TÜV SUD dokumentujący zgodność naszych działań z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 spełniająca wymagania jakości procesów spawania. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego: STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJE spawane i skręcane w klasie wykonania do EXC3; metoda deklarowania zgodności: 3a według normy EN-1090-1:2009+A1:2011; charakterki deklarowane na podstawie przeprowadzonego przez producenta. Posiadamy certyfikat TÜV NORD dokumentujący zgodność naszych działań z normą PN-EN ISO 9001 w zakresie handlu środkami ochrony środowiska, wyposażenia magazynów i kontenerami chemicznymi. Firma TŰV NORD Polska potwierdziła wartość firmy IKAPOL Marta Kozłowska pomagając w doskonaleniu zarządzania, zapewnianiu bezpieczeństwa wyrobów oraz podnoszeniu kwalifikacji naszych pracowników. Kompetencje, partnerstwo, odpowiedzialność to wyznaczniki dla wszystkich pracowników firmy IKAPOL na każdym etapie pracy, a od dziś potwierdzeniem naszych kompetencji są uzyskane akredytacje, certyfikaty oraz wewnętrzne audyty przez TŰV NORD.

IKAPOL Sp. z o.o.

Nieustanny rozwój, czyli my!

Firma IKAPOL Sp. z o.o. od wielu lat dostarcza kontenery najwyższej jakości dla swoich klientów. Każdy kontener to coś nowego. Każdy etap pracy nad kontenerem jest szczegółowo omawiany z klientem po to, aby był w pełni zadowolony z dostarczonego produktu. Wyposażamy nasze kontenery w coraz większą ilość urządzeń, nasze projekty są coraz bardziej rozbudowane. Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie, szukamy najlepszych rozwiązań, często niestandardowych.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych. Gwarantujemy utrzymanie stałej temperatury, wszystko zgodnie z parametrami zawartymi w karcie charakterystyki wydanej przez producenta chemikaliów. Wystarczy, ze otrzymamy kartę produktu, wielkość pojemnika i ilość magazynowane substancji, a dobierzemy magazyn spełniający wszystkie warunki bezpiecznego magazynowania substancji na terenie zakładu produkcyjnego.

Marta Kozłowska
właściciel firmy IKAPOL

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś informacji na stronie. Zostaw swój numer telefonu wraz z adresem pocztowym, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w wyborze oferty.

IKAPOL Sp. z o.o.
ul. Żarska 9B, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9282097741 | REGON: 387009001 | KRS: 0000859253
+48 68 362 62 70 | biuro@kontenery-chemiczne.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8:00-15:00
sobota: nieczynne