KONTENERY MAGAZYNOWE

DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH CIEKŁYCH w rozumieniu rozporządzenia CLP (FARBY / LAKIERY / ROZPUSZCZALNIKI)

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Zastosowane urządzenia pracują bez ingerencji człowieka. Automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące. System logicznego sterowania wentylacją, sprzężony ze stacjonarnym systemem eksplozymetrycznym, co zapewnia wysoki poziom rozcieńczenia przewidywalnej emisji.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. W sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2018.

temperatura przechowywania:

5-25°C przez cały rok

grupa wybuchowości:

IIB

klasa temperaturowa:

min. T3 (T4 / T5 / T6)

Ze względu na rodzaj emisji przechowywanych substancji wyróżniamy dwa stopnie emisji i dopasowaliśmy dla Państwa dwa rodzaje kontenerów:

AKTYWNY (1°emisji)

to kontenery w których występuje tzw. okresowa emisja. Do kontenerów można wejść i w których następuje okresowe przelewanie, pobieranie próbek lub inne prace. Mamy tu do czynieniaz przechowywaniem aktywnym.

Sugeruje się zastosowanie blokady drzwi, która przed wejściem pracownika dodatkowo wymusza wentylację całego pomieszczenia. Po dodatkowej wentylacji blokada zwalnia drzwi i można bezpiecznie wejść do środka.

PASYWNY (2° emisji)

to kontenery bez możliwości przelewania, nie występują żadne prace. Mamy tu do czynienia z przechowywaniem pasywnym.

PODSTAWY PRAWNE:

Usytuowanie kontenera w stosunku do innych obiektów budowlanych zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z późniejszymi zmianami. Na podstawie określenia obciążenia ogniowego (parametr liczony i określony indywidualnie dla ilości magazynowanej substancji i powierzchni magazynu) możemy dobrać magazyn o odpowiedniej ognioodporności i określić oddalenie od innych budynków.

Odporność ogniowa, ognioodporność – zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech kryteriów granicznych REI: 

NOŚNOŚĆ OGNIOWA
SZCZELNOŚĆ OGNIOWA
IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA
KONSTRUKCJA KONTENERA:

Stabilna, spawana konstrukcja stalowa, wykonana z profili zamkniętych ze stali certyfikowanej. Dostępne opcje ognioodporności R konstrukcji:

dla kontenerów o poziomie 1° emisji:
R30 / R60 / R90 / R120 / R240

dla kontenera o poziomie 2° emisji z drzwiami rozsuwanymi:
R30 / R60

dla kontenera o poziomie 2°emisji z drzwiami otwieranymi na oścież:
R60 / R90 / R120 / R240

ŚCIANY / DACH / DRZWI:

Ściany oraz dach wykonane z płyty warstwowej – izolacja cieplna. Wypełnienie wełną mineralną. Płyta warstwowa certyfikowana z ustaloną ognioodpornością dla 1° i 2° emisji: EI 60 / EI90 / EI120 / EI240. Drzwi dobrane indywidualnie z określoną ognioodpornością.

PODŁOGA:

Podłoga wykonana z blachy stalowej pomalowanej farbami chemoodpornymi, ze zdejmowana kratą ocynkowaną, nośność podłogi dobrana na podstawie przechowywanych materiałów. Podłoga pełniąca funkcję wanny wychwytowej.

URZĄDZENIA:

Dobierane na podstawie określenia strefy zagrożenia wybuchem i określenia klasy temperatury. Ilość i rodzaj urządzeń określana jest indywidualnie.

Urządzenia sterowane przez automatykę i pracujące bez ingerencji człowieka. Zaleca się urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z dyrektywą ATEX oraz obwody iskrobezpieczne. Ponadto urządzenia dobierane są w zależności od poziomu temperatury i wilgotności, jaki musi być utrzymany w kontenerze przez cały rok.

Zazwyczaj zastosowane urządzenia:
KLIMATYZATOR DWUFUNKCYJNY Z OPCJĄ GRZANIA I CHŁODZENIA
GRZEJNIK (WSPOMAGAJĄCY KLIMATYZATOR)
WENTYLATOR
SYSTEM LOGICZNEGO STEROWANIA WENTYLACJĄ GAZEX
SYGNALIZACJA ZANIKU PRACY WENTYLATORA
Ponadto oferujemy:
SYSTEM LOGERS INFORMUJĄCY O STANIE I ZAGROŻENIACH
KLAPY PRZECIWPOŻAROWE W CELU ODCIĘCIA STREFY
SYSTEM GASZENIA TRYSKACZAMI WODNYMI
OFERUJEMY WYKONANIE DOKUMENTACJI:

Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy inwestycjach na terenie kraju i Europy. Konstruujemy wyjątkowe i unikalne magazyny do przechowywania substancji niebezpiecznych dla naszych klientów. Doświadczeniem, wiedzą i zaangażowaniem gwarantujemy wysoką jakość usług, terminowość przy konkurencyjnych cenach. Do wyceny projektu podchodzimy indywidualnie w zależności od zakresu potrzeb kontrahenta.

• projekt konstrukcji z określonym obciążeniem na wiatr i śnieg

• obliczenia statyczne konstrukcji

• projekt podwykonawczy elektryczny

• dokumentacja odbiorowa instalacji elektrycznych (pomiary elektryczne)

• protokół z pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej

• ocena ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej wraz z dokumentacja zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem

• protokół z badania szczelności wanny wychwytowej PN-EN ISO 3452-1:2013-08

• procedura postępowania awaryjnego w przypadku rozszczelnienia wewnątrz kontenera

• określenie posadowienia kontenera i oddalenia od budynków potwierdzone przez Rzeczoznawce ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

BLOG

Aktualności / Przepisy / Porady