IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

KONTENERY MAGAZYNOWE DO CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW

w rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)

Ustawa o odpadach jako ustawa “matka” dla grupy ustaw szczegółowych w zakresie postępowania z niektórymi odpadami, podaje definicję (art. 3 ust. 1 pkt 5 UO2):

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW – to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów

kontenery-magazynowe-do-przechowywania-substancji-chemicznych-ciekłych-p3fjdejgzy9tbacbrgyqkqma5sz7hm0ryfinduqi2o

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:
5-25°C przez cały rok

WANNA OCIEKOWA:
wkładka chemoodporna

Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z zastosowaniem wentylacji grawitacyjnej lub opcjonalnie jako kontenery izolowane.

Wszystkie kontenery możemy wyposażyć w instalacje elektryczne takie jak oświetlenie oraz wentylacja.

W przypadku składowania materiałów wybuchowych możliwość wyposażenia w instalacje EX zgodnie z Atex.

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW:

1. Dopuszczalny czas magazynowania odpadów z 3 lat skrócony jest do 1 roku.

2. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 (brak rozporządzenia).

3. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.

4. Od 5.09.2018 r. w ww. pozwoleniu i zezwoleniu muszą być określone warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, który podmiot musi dołączyć do wniosku o wydanie takiej decyzji.

Trzeba jednak pamiętać, że dla niektórych rodzajów odpadów są przepisy szczegółowe dotyczące warunków ich magazynowania albo zakazu magazynowania, które czasem odbiegają od ogólnych zasad. Obejmuje to m.in.:

  • odpady medyczne / wydobywcze
  • komunalne osady ściekowe
  • pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów
  • wycofane z eksploatacji pojazdy przekazane do stacji demontażu oraz odpady z ich demontażu
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • odpady zawierajace azbest
  • oleje odpadowe
  • odpady przywiezione z zagranicy

AKTYWNY (1° emisji)

Kontenery pod 1° (stopień) emisji do tzw. magazynowania aktywnego, czyli z możliwością wejścia do środka: pobieranie próbek.

PASYWNY (2° emisji)

Kontenery chemiczne do czasowego przechowywania odpadów 2° (stopień) emisji do tzw. przechowywania pasywnego.

Kontenery produkowane przez firmę Ikapol spełniają wszystkie te warunki.

Posiadają wannę wychwytową szczelnie spawaną (możliwość uzyskania certyfikatu badania szczelności wg PN-EN ISO3452-1:2013-08), która zapobiega przedostawaniu się do gleby niebezpiecznych substancji oraz zapewnia ochronę gruntu przed skażeniem.

Kontenery wykonywane przez naszą firmę dopasowujemy do potrzeb klienta.

W zależności od zakładanych ilości przeznaczonych do transportu dobieramy odpowiednią wielkość kontenera. W przypadku substancji, których jest niewielka ilość możemy zaproponować kontenery o mniejszej powierzchni co pozwala na oszczędność miejsca na placu składowym.

Współpracujemy z wieloma specjalistami w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz BHP, dlatego nasze kontenery są dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów.