KONTENERY MAGAZYNOWE

DZIAŁAJĄCE NA ZASADZIE REGAŁU PRZEPŁYWOWEGO wbudowane w ścianę budynku magazynowego

Kontenery magazynowe wbudowane w ścianę budynku. Działają na zasadzie „regału przepływowego”. Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół. Pojemniki wyjmowane są od strony rozładunkowej.

W tym systemie palety przechowywane są zgodnie z zasada pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł (FIFO).

Ten rodzaj magazynów przygotowujemy pod indywidualne potrzeby klienta. Długość, szerokość i głębokość zależy od ilości i rodzaju przechowywanych substancji.

Zastosowane urządzenia pracują bez ingerencji człowieka. Automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące. Magazyn może być z utrzymaniem temperatury. Dla substancji łatwopalnych montujemy urządzenia w opcji EX (dział przechowywanie farb i lakierów).

Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z zastosowaniem wentylacji grawitacyjnej lub opcjonalnie jako kontenery izolowane.

Wszystkie kontenery możemy wyposażyć w instalacje elektryczne takie jak oświetlenie oraz wentylacja.

W przypadku składowania materiałów wybuchowych możliwość wyposażenia w instalacje EX zgodnie z Atex.

zmiana przepisów od 5.09.2018 r.

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

1. Dopuszczalny czas magazynowania odpadów z 3 lat skrócony jest do 1 roku.

2. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 (brak rozporządzenia).

3. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.

4. Od 5.09.2018 r. w ww. pozwoleniu i zezwoleniu muszą być określone warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, który podmiot musi dołączyć do wniosku o wydanie takiej decyzji.

Trzeba jednak pamiętać, że dla niektórych rodzajów odpadów są przepisy szczegółowe dotyczące warunków ich magazynowania albo zakazu magazynowania, które czasem odbiegają od ogólnych zasad. Obejmuje to m.in.:

  • odpady medyczne / wydobywcze
  • komunalne osady ściekowe
  • pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów
  • wycofane z eksploatacji pojazdy przekazane do stacji demontażu oraz odpady z ich demontażu
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • odpady zawierajace azbest
  • oleje odpadowe
  • odpady przywiezione z zagranicy

Kontenery produkowane przez firmę Ikapol spełniają wszystkie te warunki.

Posiadają wannę wychwytową szczelnie spawaną (możliwość uzyskania certyfikatu badania szczelności wg PN-EN ISO3452-1:2013-08), która zapobiega przedostawaniu się do gleby niebezpiecznych substancji oraz zapewnia ochronę gruntu przed skażeniem.

Kontenery wykonywane przez naszą firmę dopasowujemy do potrzeb klienta.

W zależności od zakładanych ilości przeznaczonych do transportu dobieramy odpowiednią wielkość kontenera. W przypadku substancji, których jest niewielka ilość możemy zaproponować kontenery o mniejszej powierzchni co pozwala na oszczędność miejsca na placu składowym.

Współpracujemy z wieloma specjalistami w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz BHP, dlatego nasze kontenery są dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów.

Kontenery pod 1° (stopień) emisji do tzw. magazynowania aktywnego, czyli z możliwością wejścia do środka: pobieranie próbek.

Kontenery chemiczne do czasowego przechowywania odpadów 2° (stopień) emisji do tzw. przechowywania pasywnego.

BLOG

Aktualności / Przepisy / Porady