KONTENERY MAGAZYNOWE DO CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW

w rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)

Ustawa o odpadach jako ustawa “matka” dla grupy ustaw szczegółowych w zakresie postępowania z niektórymi odpadami, podaje definicję (art. 3 ust. 1 pkt 5 UO2):

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW – to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów

kontenery-magazynowe-do-przechowywania-substancji-chemicznych-ciekłych

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:
5-25°C przez cały rok

WANNA OCIEKOWA:
wkładka chemoodporna

Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z zastosowaniem wentylacji grawitacyjnej lub opcjonalnie jako kontenery izolowane.
Wszystkie kontenery możemy wyposażyć w instalacje elektryczne takie jak oświetlenie oraz wentylacja.
W przypadku składowania materiałów wybuchowych możliwość wyposażenia w instalacje EX zgodnie z Atex.

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW:

1. Dopuszczalny czas magazynowania odpadów z 3 lat skrócony jest do 1 roku.

2. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 (brak rozporządzenia).

3. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.

4. Od 5.09.2018 r. w ww. pozwoleniu i zezwoleniu muszą być określone warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, który podmiot musi dołączyć do wniosku o wydanie takiej decyzji.

Trzeba jednak pamiętać, że dla niektórych rodzajów odpadów są przepisy szczegółowe dotyczące warunków ich magazynowania albo zakazu magazynowania, które czasem odbiegają od ogólnych zasad. Obejmuje to m.in.:

  • odpady medyczne / wydobywcze
  • komunalne osady ściekowe
  • pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów
  • wycofane z eksploatacji pojazdy przekazane do stacji demontażu oraz odpady z ich demontażu
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • odpady zawierajace azbest
  • oleje odpadowe
  • odpady przywiezione z zagranicy

AKTYWNY (1° emisji)

Kontenery pod 1° (stopień) emisji do tzw. magazynowania aktywnego, czyli z możliwością wejścia do środka: pobieranie próbek.

PASYWNY (2° emisji)

Kontenery chemiczne do czasowego przechowywania odpadów 2° (stopień) emisji do tzw. przechowywania pasywnego.

Kontenery produkowane przez firmę Ikapol spełniają wszystkie te warunki. Posiadają wannę wychwytową szczelnie spawaną (możliwość uzyskania certyfikatu badania szczelności wg PN-EN ISO3452-1:2013-08), która zapobiega przedostawaniu się do gleby niebezpiecznych substancji oraz zapewnia ochronę gruntu przed skażeniem.
Kontenery wykonywane przez naszą firmę dopasowujemy do potrzeb klienta. W zależności od zakładanych ilości przeznaczonych do transportu dobieramy odpowiednią wielkość kontenera. W przypadku substancji, których jest niewielka ilość możemy zaproponować kontenery o mniejszej powierzchni co pozwala na oszczędność miejsca na placu składowym.
Współpracujemy z wieloma specjalistami w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz BHP, dlatego nasze kontenery są dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów.

KONTENERY MAGAZYNOWE

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nasza firma zapewnia fachowe doradztwo zarówno w określeniu potrzeb magazynowych, wielkości oraz rodzaju kontenera jak i konieczności zastosowania konkretnych urządzeń, aby środki chemiczne magazynowane były bezpiecznie zarówno dla ludzi i środowiska.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych.

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Urządzenia pracują bez ingerencji człowieka.

Zastosowanie ma wkładka chemoodporna w wannie ociekowej. Automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące.

Materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°C.

W rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z wentylacją grawitacyjną.

Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się normami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół.

TÜV NORD ISO 9001 | TÜV NORD ISO 15614-1:2008 | WPQR | TÜV SUD ISO 3834-2:2007

CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA

Nasza produkcja, urządzenia i system pracy pod stałą kontrolą – TÜV SUD. Mamy prawo do budowania wszelkiego rodzaju pomieszczeń, hal, magazynów wielkopowierzchniowych związanych z gruntem i nadawać im certyfikację CE – dotyczy to całej Europy. Posiadamy certyfikat TÜV SUD dokumentujący zgodność naszych działań z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 spełniająca wymagania jakości procesów spawania. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego: STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJE spawane i skręcane w klasie wykonania do EXC3; metoda deklarowania zgodności: 3a według normy EN-1090-1:2009+A1:2011; charakterki deklarowane na podstawie przeprowadzonego przez producenta. Posiadamy certyfikat TÜV NORD dokumentujący zgodność naszych działań z normą PN-EN ISO 9001 w zakresie handlu środkami ochrony środowiska, wyposażenia magazynów i kontenerami chemicznymi. Firma TŰV NORD Polska potwierdziła wartość firmy IKAPOL Marta Kozłowska pomagając w doskonaleniu zarządzania, zapewnianiu bezpieczeństwa wyrobów oraz podnoszeniu kwalifikacji naszych pracowników. Kompetencje, partnerstwo, odpowiedzialność to wyznaczniki dla wszystkich pracowników firmy IKAPOL na każdym etapie pracy, a od dziś potwierdzeniem naszych kompetencji są uzyskane akredytacje, certyfikaty oraz wewnętrzne audyty przez TŰV NORD.

IKAPOL Sp. z o.o.

Nieustanny rozwój, czyli my!

Firma IKAPOL Sp. z o.o. od wielu lat dostarcza kontenery najwyższej jakości dla swoich klientów. Każdy kontener to coś nowego. Każdy etap pracy nad kontenerem jest szczegółowo omawiany z klientem po to, aby był w pełni zadowolony z dostarczonego produktu. Wyposażamy nasze kontenery w coraz większą ilość urządzeń, nasze projekty są coraz bardziej rozbudowane. Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie, szukamy najlepszych rozwiązań, często niestandardowych.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych. Gwarantujemy utrzymanie stałej temperatury, wszystko zgodnie z parametrami zawartymi w karcie charakterystyki wydanej przez producenta chemikaliów. Wystarczy, ze otrzymamy kartę produktu, wielkość pojemnika i ilość magazynowane substancji, a dobierzemy magazyn spełniający wszystkie warunki bezpiecznego magazynowania substancji na terenie zakładu produkcyjnego.

Marta Kozłowska
właściciel firmy IKAPOL

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś informacji na stronie. Zostaw swój numer telefonu wraz z adresem pocztowym, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w wyborze oferty.

IKAPOL Sp. z o.o.
ul. Żarska 9B, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9282097741 | REGON: 387009001 | KRS: 0000859253
+48 68 362 62 70 | biuro@kontenery-chemiczne.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8:00-15:00
sobota: nieczynne