IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

Świadomość zagrożeń - jak projektować magazyny chemiczne, by były w pełni bezpieczne?

Świadomość zagrożeń - jak projektować magazyny chemiczne, by były w pełni bezpieczne?

Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z faktu, jak ważne jest odpowiednie przechowywanie odpadów i substancji niebezpiecznych. Nie zawsze jednak towarzyszy temu kompleksowa wiedza, jak zaprojektować magazyn chemiczny, by był on w pełni bezpieczny i zgodny ze wszystkimi wymaganiami prawnymi. W wielu przypadkach uwaga osób odpowiedzialnych koncentruje się przede wszystkich pojedynczych aspektach – co wiąże się z nagłaśnianiem w danym okresie konkretnych wypadków i awarii. Jednocześnie jednak brakuje całościowej wizji i umiejętności jednoczesnego zapobiegania wielu zagrożeniom. Naszą misją jest zmiana tego stanu rzeczy.

Dlaczego właściwe magazynowanie towarów chemicznych jest tak ważne?

W sytuacji, gdy w grę wchodzi magazynowanie substancji, które mogły by wchodzić ze sobą w reakcje chemiczne, powodując zagrożenie dla zdrowia lub życia, o kształcie projektu nigdy nie powinna decydować przede wszystkim analiza finansów. Na szczęście, obecnie coraz rzadziej już spotykamy się z tym myśleniem. Większość przedsiębiorców wie o konieczności spełnienia pewnych wymogów prawnych. Cały czas nadal dochodzi jednak w tej materii do kardynalnych błędów. Wśród bardzo typowych możemy wymienić chociażby bagatelizowanie kwestii właściwego przechowywania niewielkich ilości materiałów, montaż wodnej instalacji tryskaczowej w magazynie z substancjami, które w kontakcie z wodą wydzielają szkodliwe, trujące gazy czy niewłaściwe zabezpieczanie pojemników w trakcie ich transportu. Zadanie projektowania magazynu na towary chemiczne powinno zostać powierzone doświadczonym specjalistom, którzy uwzględnią nie tylko wymogi straży pożarnej i przepisów prawa, ale i wszystkie natychmiastowe, jak i długofalowe ryzyka związane z przechowywaniem określonych substancji.

Projektowanie magazynów chemicznych - najważniejsze wymogi prawne

Samodzielne prześledzenie wszystkich przepisów, które regulują sposób przechowywania towarów w magazynach chemicznych, może być nie lada wyzwaniem, gdyż są one rozproszone w różnych źródłach. W sytuacji, gdy projektujemy nowy budynek z przeznaczeniem do przechowywania materiałów chemicznych, a nie jedynie stawiamy niewielki kontener, podstawą będą zapisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – od art. 54 do art. 57. Wskazują one podstawowe obowiązki inwestora obiektu budowlanego.  Eksploatacja budynku możliwa jest dopiero w momencie, gdy zostaną one wypełnione – co będzie wiązało się z wypełnieniem wszystkich pozwoleń.

Należy zawsze pamiętać o tym, że każdy budynek może być użytkowany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Z  tego powodu konieczne będzie zweryfikowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym planujemy go postawić.

Równie ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.  W przypadku wielu substancji kwestie magazynowania regulują szczegółowe przepisy dotyczące różnych branż – na przykład farmacji, przechowywania materiałów wybuchowych, paliw czy środków ochrony roślin.

Świadomość zagrożeń - jak projektować magazyny chemiczne, by były w pełni bezpieczne?
... bagatelizowanie kwestii właściwego przechowywania niewielkich ilości materiałów, montaż wodnej instalacji tryskaczowej w magazynie z substancjami, które w kontakcie z wodą ...

Świadomość zagrożeń - jak projektować magazyny chemiczne, by były w pełni bezpieczne?

Magazynowanie towarów chemicznych jest znacznie trudniejsze od prowadzenia zwykłego magazynu i wymaga kompleksowej specjalistycznej wiedzy. Przy projektowaniu magazynów chemicznych projektanci przede wszystkim muszą brać pod uwagę ograniczenia związane z koniecznością wyeliminowania potencjalnych zagrożeń. To wymusza zupełnie odmienne podejście. Co gorsza, gdy projekt nie jest do końca przemyślany, problemem  często okazuje się ingerencja ze strony organów kontrolujących, które mogą go zakwestionować. Może się również okazać że magazyn po oddaniu do użytku będzie po prostu niefunkcjonalny.

Z tego powodu proponujemy kompleksowe rozwiązania zaprojektowane od początku z myślą o przechowywaniu towarów chemicznych z uwzględnieniem wszystkich indywidualnych potrzeb użytkownika.  Są one zgodne ze wszelkimi polskimi i europejskimi normami prawa. Wysoka jakość zastosowanych materiałów daje pewność, że w czasie przechowywania substancje będą odpowiednio zabezpieczone i nie będzie dochodziło do wycieków. Konstrukcja magazynów chemicznych powinna chronić ich zawartość zarówno przed czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

Magazyny chemiczne - czym kierujemy się przy ich projektowaniu?

Jak zawsze podkreślamy, podstawowymi aspektami, które bierzemy pod uwagę przy projektowaniu magazynów chemicznych, zawsze są bezpieczeństwo i funkcjonalność, choć oczywiście staramy się również dostosować do oczekiwań Klienta i sprostać jego wymaganiom na przykład pod kątem estetyki czy montażu dodatkowych udogodnień. Często przygotowując projekty bazujemy na wytycznych, które firma otrzymała od straży pożarnej lub ubezpieczyciela.

Wszystkie magazyny chemiczne, które oddajemy użytkowania, zostały zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych –  w zależności od rodzaju przechowywanych substancji muszą one wykazywać odpowiednią ognioodporność. Stosujemy również ocenę ryzyka zagrożenia wybuchem. Projektujemy magazyny, w których mają być przechowywane substancje wrażliwe na temperaturę  w takich przypadkach montujemy ogrzewanie, klimatyzację lub wentylację. Doradzamy również inne formy zabezpieczenia: czujniki gazu, automatykę sterującą, kamery, alarmy, powiadomienia o możliwości wystąpienia zagrożenia wysyłane drogą esemesową. Dzięki temu przedsiębiorca może mieć sytuację przez cały czas pod kontrolą i być pewnym, że nie naraża swoich pracowników na niebezpieczeństwo.

Magazyny chemiczne do przechowywania aktywnego i pasywnego

Oferujemy magazyny i kontenery chemiczne zarówno do przechowywania aktywnego, jak i pasywnego. Magazyny pasywne to takie, które nie dają możliwości przelewania  przechowywanych płynów ani wykonywania przy nich żadnych prac, gdy są umiejscowione wewnątrz.  Magazyny aktywne, w których występuje okresowa emisja,  umożliwiają wejście do środka i wykonanie pewnych prac, takich jak przelewania, mieszanie czy pobieranie próbek. Dzięki mechanizmom dodatkowej wentylacji i blokady drzwi pracownik może wejść do środka w sposób bezpieczny.

Magazyny chemiczne odpowiednie do przechowywania substancji niebezpiecznych

  • Magazyny do przechowywania farb, lakierów i rozpuszczalników – to magazyny do przechowywania substancji łatwopalnych w stanie ciekłym. Są zaprojektowane zgodnie z unijną dyrektywą 2014/34/UE ATEX i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10. 2010 r. Poleca się wykonanie ich w wariancie przeciwwybuchowym EX. Są wyposażone w urządzenia automatyczne grzejące lub chłodzące, które pracują bez udziału człowieka, zapewniając optymalne warunki. Zamontowane są w nich również systemy logicznego sterowania wentylacją, które umożliwiają skuteczne rozpraszanie emisji.
  • Magazyny do przechowywania kwasów, zasad i soli – w tym wypadku zaleca się wykorzystanie magazynów przystosowanych do przechowywania substancji pirotechnicznych z wanną ociekową: wkładką chemoodporną. Zasady składowania kwasów, soli i zasad określa m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.10. 2010 r.  W sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Zazwyczaj są one wyposażane w klimatyzator z możliwością grzania i chłodzenia, grzejnik, wentylator z systemem logicznego sterowania i sygnalizacją zaniku pracy.
  • Magazyny do przechowywania substancji pirotechnicznych – przechowywanie materiałów wybuchowych może spowodować szczególnie duże zniszczenia o czym przekonali się w ostatnim czasie mieszkańcy Bejrutu, gdzie w wyniku eksplozji magazynu kilkadziesiąt osób straciło życie i zniszczona została znaczna część miasta. Niewłaściwe przechowywanie nawet niewielkiej ilości substancji pirotechnicznych może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Z tego powodu bardzo ważne jest  zaprojektowanie magazynu zgodnie z normami prawa, a przede wszystkim wspomnianym wyżej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27. 10. 2010 r.  Magazyn na substancje pirotechniczne musi cechować się odpowiednią odpornością pożarową, być zbudowany w całości z niepalnych materiałów i posiadać systemy wykrywania ognia. Temperatura wewnątrz nigdy nie powinna przekraczać 30 stopni. Z tego powodu na wyposażeniu tego typu magazynów znajdują się klimatyzatory i wentylatory EX. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nie dojdzie do zaprószenia ognia, który mógłby być przyczyną potężnej eksplozji.
  • Magazyny działające na zasadzie regału przepływowego – to kontenery wbudowane w ścianę budynku, które służą do czasowego przechowywania odpadów.  Ich konstrukcja zgodna jest z rozporządzeniem CLP i Ustawą o odpadach z dnia 14.12.1992 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).  Z jednej strony regału – „załadunkowej” wkładamy towary do wewnątrz kontenera, podczas gdy siła grawitacji i zamontowany mechanizm sprawiają, że są one transportowane w dół. Wyjmuje się je z drugiej strony, zgodnie z zasadą first in, first out (pierwszy wkładany, pierwszy wyjmowany). Ten rodzaj magazynu projektowany jest od początku do końca z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta – co wiąże się z koniecznością dopasowania wymiarów. W zależności od potrzeb magazyn może być zamówiony w wersji EX dla substancji łatwopalnych.
  • Magazyny do przechowywania odpadów – należy pamiętać o tym, że od 2018 roku maksymalny dopuszczalny czas magazynowania odpadów zostaje skrócony z trzech lat do roku. Przy składowaniu odpadów należy brać pod uwagę ich właściwości fizyczne i chemiczne. Niektóre kategorie odpadów zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne i w związku z tym podlegają bardziej szczegółowym przepisom (m.in odpady medyczne, zużyte baterie i akumulatory, elektronika, wycofane z eksploatacji części pojazdów, odpady ściekowe, oleje, odpady zawierające azbest).
  • Magazyny do składowania nadtlenków – w Polsce magazynowanie nadtlenków organicznych regulowane jest dość archaicznym Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 1995 r., które od tamtego czasu nie było nowelizowane. W trosce o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa stosujemy się nie tylko do tego rozporządzenia, ale i posiłkujemy wiedzą ekspercką i doświadczeniem, za wzór biorąc aktualne przepisy prawa amerykańskiego i kanadyjskiego.