IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

Technologia przechowywania substancji niebezpiecznych (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)

Technologia przechowywania substancji niebezpiecznych w kontenerach chemicznych

Z roku na rok wzrasta liczba stosowanych w produkcji substancji chemicznych. Postęp technologiczny niesie ze sobą korzyści i stwarza konieczność uściślenia przepisów dotyczących przechowywania substancji, których używa się nie tylko w laboratoriach, ale i w przemyśle. Takie środki często stanowią prawdziwe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Magazynowanie i przechowywanie substancji niebezpiecznych to nie tylko odpowiednia ochrona pracowników, ale również wszelkich organizmów żywych oraz środowiska. Dlatego odpowiednie przechowywanie substancji niebezpiecznych jest tak istotne i obwarowane szeregiem przepisów i wymogów.

Technologia przechowywania substancji niebezpiecznych (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)

Prawo i przepisy

Obecna baza substancji niebezpiecznych przewiduje 22 400 produktów, co stanowi poważny problem i uniemożliwia uniwersalne rozwiązania. Każda z substancji to inne wymagania i inne procedury. Unia Europejska nie przewiduje ujednoliconych przepisów dotyczących przechowywania substancji, zatem podstawą prawną są w tym przypadku przepisy krajowe. Tutaj istotne staje się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, które wskazuje, iż materiały niebezpieczne należy przechowywać w opakowaniach i w miejscach do tego przeznaczonych.

Każdy zbiornik, pomieszczenie, opakowanie muszą być dostosowane do danej substancji niebezpiecznej. Przepisy określają również jasno, że substancje takie stanowią poważne zagrożenie dla środowiska, dlatego niedopuszczalne jest kumulowanie zagrożeń. W każdym magazynie musi znajdować się ponadto instrukcja składowania, pakowania, załadunku, rozładunku i transportu tak, by każdy pracownik mógł zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Ponadto wszelkie pojemniki, rurociągi, zbiorniki i magazyny muszą być odpowiednio oznakowane znakami ostrzegawczymi. Jednak to nie wszystko. Ważna jest również ochrona przeciwpożarowa budynków i innych obiektów budowlanych. Należy wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką i przechowywaniem materiałów niebezpiecznych dostosować do bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto na danym stanowisku nie wolno przekraczać dobowego zapotrzebowania na daną substancję, co bezpośrednio przekłada się na odpowiednie przechowywanie substancji. Tutaj pojawia się również pojęcie piktogramu, który określa rodzaj zagrożenia. 

Dodatkowe przepisy

Mimo iż normy obowiązują w danym kraju, istnieje kilka dodatkowych przepisów, które są znane na całym świecie

  • FM Global – to przepis honorowany na całym świecie mówiący o dopuszczeniu ubezpieczeniowym w kontekście ochrony przeciwpożarowej.
  • EN 14470-1 – oznaczenie ognioodpornych szaf magazynowych (płyny łatwopalne).
  • EN 14470-2 – oznaczenie ognioodpornych szaf magazynowych (butle ze sprężonym gazem).
  • EU-OSHAskładowanie substancji niebezpiecznych.
Piktogramy substancji niebezpiecznych - Technologia przechowywania substancji niebezpiecznych (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)
FM Global Commercial Property Insurance - Technologia przechowywania substancji niebezpiecznych (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)
EU OSHA - Technologia przechowywania substancji niebezpiecznych (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)
PKN - Technologia przechowywania substancji niebezpiecznych (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)

Piktogramy i magazynowanie substancji niebezpiecznych

Wymogi stanowią jasno, iż każdy pojemnik, zbiornik i magazyn muszą być odpowiednio oznakowane. System GHS to jeden z projektów, który stanowi standaryzację wielu systemów klasyfikacji i oznakowania produktów niebezpiecznych. W dobie tak rozwiniętej logistyki i transportu pojawiła się konieczność stworzenia systemu i oznaczeń, które będą jasne i czytelne na całym świecie. Według tego schematu substancje dzieli się na 9 grup, w oparciu o właściwości fizyko – chemiczne oraz rodzaj zagrożeń. Oczywiście każda z podgrup jest dodatkowo rozwinięta i stanowi pełną instrukcję, opis i sposób postępowania z daną substancją. 

1. Materiały wybuchowe – określają typowe zagrożenia fizycznego. Substancja może spowodować lub zintensyfikować pożar lub wybuch. Należy tutaj stosować odpowiednią odzież ochronną, a w przypadku kontaktu z odzieżą lub ze skórą należy szybko przemyć miejsce wodą.

Kontenery chemiczne - Technologia przechowywania substancji niebezpiecznych (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)

2. Materiał łatwopalny – to również zagrożenia fizyczne. Tutaj zalicza się aerozole, gazy, ciecze i pary, które są skrajnie niebezpieczne. Nie wolno ich ani ogrzewać, ani rozpylać nad ogniem. Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte, a stosowanie iskrzących narzędzi w pobliżu jest zabronione.

3. Materiał utleniający – podobnie jak w przypadku poprzednim stanowią również zagrożenia fizyczne. Substancje mogą spowodować pożar lub go zintensyfikować. Dotyczy to również wybuchu. Nie wolno substancji ogrzewać i należy stosować odzież ochronną. W przypadku kontaktu z odzieżą lub ze skórą konieczne jest spłukanie miejsca wodą.

4. Gaz pod ciśnieniem – zagrożenia fizyczne. Wszelkie ogrzanie może spowodować wybuch, oparzenia i obrażenia. Należy pojemnik chronić przed nasłonecznieniem i stosować odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy.

5. Substancje żrące – zagrożenia fizyczne. Powodują oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Może również powodować korozję metali. Substancje takie należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach oraz należy stosować odzież ochronną, osłaniać twarz i oczy.

6. Substancja toksyczna – zagrożenie dla zdrowia. Wszelkie połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe lub kontakt ze skórą może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Takiej substancji nie wolno jeść, pić i palić. Należy obchodzić się z taką substancją niezwykle ostrożnie i stosować odzież ochronną. Takie substancje należy przechowywać pod zamknięciem. 

7. Zagrożenia zdrowia, środowiska – niebezpieczeństwo dla zdrowia. Może powodować alergie, podrażnienia oczu. Nie można połykać takich substancji i unikać wdychania. Ponadto stanowią zagrożenie dla środowiska. Zatem należy unikać kontaktu ze skórą i z oczami oraz nie uwalniać substancji do środowiska.

Kontenery chemiczne - Technologia przechowywania substancji niebezpiecznych (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)

8. Poważne zagrożenie zdrowia – substancje takie mogą negatywnie wpływać na płodność lub na dziecko w łonie matki, mogą powodować nowotwory, alergie, astmę lub uszkadzać narządy. Nie wolno zatem wdychać płynów i oparów i przechowywać substancje pod zamknięciem. W przypadku kontaktu ze skórą należy skontaktować się z lekarzem.

9. Materiał niebezpieczny dla stworzeń wodnych – zagrożenia dla środowiska. Substancja działa toksycznie na organizmy wodne. Nie wolno dopuszczać do wycieku. 

Jak przechowywać substancje niebezpieczne?

Przechowywanie substancji niebezpiecznych jest zatem obwarowane licznymi przepisami, a każda z nich musi być odpowiednio zabezpieczona. Liczne produkty stanowią zagrożenia nie tylko zdrowia, ale i dla życia. Dlatego oprócz specjalnych wanien ociekowych i wychwytowych, szaf, bezpiecznych pojemników, sorbentów, płaszczy grzewczych niezwykle istotne są specjalne magazyny i kontenery. Takie pomieszczenia wykonane są z najwyższej jakości stali, odpornej na działanie chemiczne i mechaniczne. Co niezwykle ważne są również ognioodporne. Taka konstrukcja wykonana jest zgodnie z normami europejskimi i polskimi, które dotyczą przechowywania substancji niebezpiecznych. 

  • substancje łatwopalne ciekłe – urządzenia pracują bez konieczności ingerencji człowieka. Wszytko jest w pełni zautomatyzowane. Ponadto istnieje możliwość zamontowania dodatkowego systemu grzewczego lub chłodzącego. 
  • substancje chemiczne ciekłe – tutaj kontener musi spełniać odpowiednie normy, które określone są w karcie charakterystyki danej substancji. Temperatura w takim pomieszczeniu nie może przekraczać 25 stopni przez cały rok. 
  • substancje pirotechniczne – magazyn musi posiadać odpowiednią gęstość obciążenia ogniowego. Taka klasa odporności stanowi zabezpieczenie przed wybuchem. Ponadto materiały wykorzystane do produkcji kontenerów muszą być niepalne.
  • czasowe przechowywanie odpadów – to tzw regał przepływowy. Takie kontenery wbudowane są w ścianę budynku. Od strony załadunkowej układa się produkty, które na zasadzie grawitacji przemieszczają się w dół. Od strony rozładunkowej odbywa się odbiór materiału.
  • magazynowanie odpadów – dostępne w wersji bez izolacji z zastosowaniem wentylacji grawitacyjnej lub w opcji izolowanej. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia dodatkowych instalacji jak oświetlenie. 
  • składowanie nadtlenków – zasady przechowywania są podobne, jak ma to miejsce w przypadku materiałów wybuchowych. Niezbędna jest nie tylko odpowiednia temperatura, ale i wentylacja. Inteligentny system wentylacji nie dopuszcza do powstania atmosfery wybuchowej, a system powiadamiania o wyciekach pozwala na szybką reakcję. 

Kontenery chemiczne - bezpieczne przechowywanie substancji niebezpiecznych

Kontenery chemiczne oferowane przez firmę IKAPOL to niezawodny i bezpieczny sposób na przechowywanie substancji niebezpiecznych. Wymóg zaopatrzenia zakładu w odpowiednie pomieszczenia do przechowywania substancji niebezpiecznych spoczywa na pracodawcy. To on odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pracowników. 

W oparciu o wytyczne Straży Pożarnej, o normy ubezpieczyciela i przepisy krajowe, firma projektuje magazyny dostosowane również do indywidualnych potrzeb zakładu. Takie kontenery następnie poddawane są Ocenie Ryzyka Zagrożenia Wybuchem. Substancje, które wymagają niezbędnej temperatury muszą posiadać w pomieszczeniach niezbędne instalacje dodatkowe, zatem istnieje możliwość zamontowania systemu grzewczego lub chłodzącego. Niezbędna jest również wentylacja. Inteligentny system ogranicza ingerencję człowieka o minimum, by zredukować kontakt i ryzyko zagrożenia dla zdrowia i życia. Firma zastosowała rozwiązania kompleksowe i oprócz samego przechowywania stworzyła system, który umożliwia bezpieczny pobór materiałów i substancji niebezpiecznych. Wszelkie stojaki, beczki, stopnie umożliwiają bezpieczne pobranie substancji. Ponadto można taki kontener zaopatrzyć w system, który ostrzega o niebezpiecznych wyciekach. System natychmiast uruchamia alarm, dzięki czemu szybko można zareagować i zniwelować problem. Typ magazynu należy dobrać do wielkości pojemników. Dla mniejszych zbiorników poleca się szafy, dla większej ilości odpowiednio duże magazyny, które umożliwiają załadunek przy wykorzystaniu wózka widłowego czy ręcznego. 

Stosowanie się do przepisów BHP jest niezwykle istotne i wpływa na bezpieczeństwo pracowników. Jednak równie istotne jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego miejsca do pracy. W przypadku wydostanie się takiej substancji na zewnątrz lub co gorsza jeśli dojdzie do wypadku w wyniku zaniedbania, pracodawca odpowiada nie tylko finansowo, ale i prawnie. Dlatego kontenery chemiczne są gwarancją bezpiecznego przechowywania substancji niebezpiecznych.